စကၤာပႏူ ိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္မည့္ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အာရွ - ပစိဖိတ္ CAD/CAM & Digital Dentistry ႏိုင္ငံတကာ ညီလာခံမွ ၾကိဳဆိုပါ၏။

သာြ းဘက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား အားလံုး မဂၤလာပါ။

Dr. Dobrina Mollova အားလံုးတစ္ႏွစ္ျပီး တစ္ႏွစ္ တက္ေရာက္အားေပးမွုမ်ားအတကြ ္ ေက်းဇူးအမ်ားၾကီးတင္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ကေတာ့ ထူးထူးျခားျခား ဒူဘုိင္းမွာ ညီလာခံလုပ္တ့ဲ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ျဖစ္ပါတယ္။ တိုင္းတာမွဳလနြ္ေသာေအာင္ျမင္မွုကိုရရွိေစဖို႔အတြက္လနြ္ခဲ့သည့္၁၀ႏွစ္ခန္႔မွ၍ရိုးရွင္းလွတဲ့ အေတးြအေခၚမ်ားက သံသယမလိုေအာင္ သက္ေသျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ အာရွ - ပစိဖိတ္ေဒသတြင္ လနြ ္ခဲ့တ့ဲ သံုးႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ညီလာခံကို တိုးခ်ဲ ့ေအာင္ျမင္စြာျဖင့္ စတင္ခဲ့ကာ ယခုႏွစတ္ ငြ ္ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ အာရွ - ပစိဖိတ္ CAD/CAM & Digital Dentistry ႏိုင္ငံတ ကာ ညီလာခံၾကီးကို ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ ႏွင့္ ၅ ရက္ေန႔တငြ ္ Suntec, စကာၤ ပူႏိုင္ငံတငြ ္ ျပဳလုပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

CAD/CAMနည္းပညာသည္ကမာၻေလာကၾကီးအတကြ္ဘက္ေပါင္းစံုတငြ္၁၉၅၀ခုႏွစ္မွစျပီး အေထာက္အကူျပဳကာ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္မွစျပီး သြားဘက္ဆိုင္ရာ ပညာရပ္တငြ ္ပါ တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္ေစပါတယ္။ CADM/ CAM ႏွင့္ Digital Dentistry တ႔၏ို နည္းပညာမ်ားက အလနြ္ပင္လ်င္ျမန္စြာျဖင့္တိုးတက္လ်က္ရွိသည္ကိုအံၾသစြာေတ႔ျြမင္ရမွာပါ။IDSကလုန္း,ဂ်ာမနီ ႏွင့္ IDEM စကာၤ ပူတ႔ကို ို ျပန္ၾကည့္ရမည္ဆိုလွ်င္ အံ့မခန္း နည္းပညာတိုးတက္မွုမ်ား သာမကပဲ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး ပစၥည္းထုတ္လုပ္သူမ်ားလည္း အလံုးအရင္းလိုက္ ေစ်းကြက္အတငြ ္း ဝင္ေရာက္လာသည္ကို ေတြ႔ျမင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သာြ းဘက္ဆငို ္ရာ ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး CAD/ CAM နည္းပညာမ်ားအလွ်င္အျမန္ ဖံြ႔ျဖိဳးလာမွဳႏွင့္ အတူ CAD/ CAM ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သာြ းဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ား၊ စက္ကိရိယာမ်ားပါ သြားေဆးရံု၊ ေဆးခန္း၊ ဓါတ္ခြခဲ န္းမ်ားတငြ ္ပါ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေနရာယူလာပါျပီ။ ဒီဂ်င္တယ္ နည္းပညာဟာ
သာြ းဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေနရာမ်ား သာမကပဲ ဓါတ္ခဲြခန္းမ်ားတငြ ္ သံသယျဖစ္စရာမလိုေအာင္ အေရးၾကီးစြာျဖင့္ လိုအပ္လာပါတယ္။ ေမးခြန္းကေတာ့ “က်ြႏု္ပ္တ႔ို အားလံုး အခုလို တိုးတက္လာသည့္ နည္းပညာမ်ား ႏွင့္ မ်က္ေျခမျပတ္လိုက္ႏိုင္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားျပီးျပီလား၊ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးေန႔စဥ္ကထုံုးမ်ားတြင္ယင္းနည္းပညာရပ္မ်ားကို
စနစ္တက်ေလ့က်င့္မွုမရွိပဲအသံုးျပဳႏိုင္ျပီလား?ထိုေမးခြန္းကက်ြႏု္ပ္တ႔အိုတြက္ စိန္ခြန္မွဳတစ္ရပ္ျဖစ္ေစမွာပါ။

ဒီဇင္ဘာလတငြ ္ စကာၤ ပူမွာ က်င္းပမည့္ တတိယအၾကိမ္ေျမာက္ CAD/CAM & Digital Dentistry ႏိုင္ငံတကာ ညီလာခံ မွာေတာ့ Digital Dentistry န႔ဲ ပတ္သက္သည့္အရာမ်ား အားလံုးကို ျပသထားမွာျဖစ္ျပီး အာရွ - ပစိဖိတ္ ေဒသအတြင္းရွိ သာြ းဘက္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားအားလံုးကို ဒီဇင္ဘာလ ၄ရက္ေန႔ မွ ၅ရက္ေန႔အထိ တက္ေရာက္ဖို႔ ၾကိဳဆိုလ်က္ရွိပါတယ္။

CAD/CAM & Digital Dentistry International ညီလာခံကို အေရွ့အလယ္ပိုင္းေဒသ၏ ေစ်းကကြ ္ေခတ္ဦးတငြ ္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၀ႏွစ္ခန္႔က ယံုၾကည္မွုျပည့္ဝျပီး စိတ္လွုပ္ရွားမွုမ်ားစြာ ႏွင့္အတူသကြ္လက္တက္ၾကြစာြျဖင့္စတင္ခ့ပဲါတယ္။သို႔ျဖစ္ပါ၍က်ြႏု္ပ္တ႔သိုည္ ထိုနည္းပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆ အေတးြအေခၚမ်ားကို အာရွ - ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္းသို႔ အလ်င္အျမန္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ စီးဆင္းဝင္ေရာက္ေစဖို႔အတကြ ္ ယံုၾကည္မွဳအျပည့္အဝ ရွိပါတယ္။

ဒူဘိုင္းႏွင့္နီးတူစာြ စကၤာပူသည္လည္း ေဒသအတြင္း စီးပြားေရးအခ်က္အျခာက်သည့္ ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္အတြက္ ထုိရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ သာြ းဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ပညာရွင္မ်ားအားလံုးအား တတိယအၾကိမ္ေျမာက္က်င္းပမည့္ အာရွ - ပစိဖိတ္ေဒသအတြင္း Digital Dentistry ကိုအဓိကထားသည့္ အၾကီးအက်ယ္ဆံုး အခန္းအနားၾကီးအား တက္ေရာက္ဖ႔အိုတကြ္စကာၤပူႏိုင္ငံသို႔လာေရာက္ဖို႔ဖိတ္ေခၚပါရေစ။အခုလိုမ်ိဳး အခန္းအနားၾကီးတငြ ္ သြားဘက္ဆိုင္ရာဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္ သြားဘက္ဆိုင္ရာ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ သာြ းဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလံုးကို ေပါင္းကူးေပးသည့္ အတကြ ္ က်ြ ႏု္ပ္တ႔အို ေနျဖင့္လည္း အလြန္ပင္ စိတ္လွုပ္ရွားစြာျဖင့္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ တက္ေရာက္သူ
အေရအတကြ မ္ ်ားျပားလာေပမဲ့လည္း ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဟာေျပာပြမဲ ်ားအားလံုးတြင္ မိသားစုဆန္ေသာ ေႏြးေထးြမွဳပံုစံမ်ားအျပင္ “ အားလံုးစုေပါင္းအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ သာြးဘက္ဆိုင္ရာႏွင့္ပတ္သက္သည့္အရာမ်ားေပၚထြက္လာေရး“ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိပါသည္။

အျမဲတမ္းလွုပ္ရွားသက္ဝင္ေနေသာ ႏိုင္ငံ ျမိဳ့ေတာ္ျဖစ္သည့္ စကၤာပူမွာ အားလံုးေတြ႔ဆံုၾကပါစို႔။

Dr. Dobrina Mollova, MDS
Managing Director
CAPP

Mr. Tzvetan Deyanov
Director
CAPP